+31 85 130 67 62

GRATIS WEBINAR

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

NPV-2(-R) (Nederlandse Persoonlijkheids vragenlijst)

Auteurs en uitgever
De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst is begin jaren ’70 ontwikkeld door Frans Luteijn (1974) met als doel een ruim aantal persoonlijkheidsbegrippen te meten die relevant zijn voor verschillende praktijkgebieden. De test heeft meerdere versies. De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 is de herziene versie van de oorspronkelijke NPV en is herzien door Barelds et al. (2007). NPV-2 is een van de best beoordeelde persoonlijkheidstests in Nederland en ook een van de meest gebruikte tests. In 2014 verscheen de NPV-2-R (herziene versie van de NPV-2).

Verkrijgbaarheid
De test wordt uitgegeven door Boom Testuitgevers.

Omschrijving
De NPV meet een breed scala aan persoonlijkheidseigenschappen. De test kan worden ingezet voor selectiedoeleinden (HRM), maar ook als diagnostisch instrument (ggz, onderwijs). Na een gedegen vooronderzoek kunnen meer gerichte interventies worden ingezet. De NPV kan een groot aantal zaken goed voorspellen die bijdragen om de juiste interventies of behandelingen van problemen te kiezen.

Schalen NPV-2 en NPV-2-R
Alle oorspronkelijke NPV-schalen zijn vervangen door in totaal zeven nieuwe schalen. Iedere schaal bevat twintig items. De NPV-2 bestaat uit 140 items die worden beantwoord op een driepuntsschaal (juist/?/onjuist). Deze zijn evenredig en niet-overlappend verdeeld over de volgende 7 schalen:

1. Inadequatie 
2. Sociale inadequatie 
3. Rigiditeit 
4. Verongelijktheid 
5. Zelfgenoegzaamheid 
6. Dominantie 
7. Zelfwaardering 

De NPV-2-R heeft bij vier van de oorspronkelijke zeven NPV-2-schalen, subschalen. Dit zijn er acht in totaal. Deze subschalen zijn vastgesteld op basis van empirisch onderzoek en vormen een aanvulling op de al bekende NPV-2-schalen. De subschalen kunnen helpen om schaalscores nauwkeuriger te interpreteren. De subschalen zijn:

1. Inadequatie of neuroticisme
    Depressiviteit, Angst
2. Sociale inadequatie of sociale angst
    Verlegenheid, sociale vermijding
3. Ridigiteit
    Ordelijkheid, inflexibiliteit
4. Dominantie
     Leidinggeven, autonomie

Normen
De NPV-2 bevat verschillende normgroepen die zijn opgebouwd naar geslacht, leeftijd en opleiding, en speciale normgroepen met psychiatrische patiënten, somatische patiënten en eerstelijns cliënten. 

De NPV-2-R heeft een aanvullende nieuwe normgroep: Algemeen.

De test kan worden afgenomen vanaf 16 jaar oud. Daarvoor kan de NPV-J (leeftijd: 9 tot en met 15 jaar oud) gebruikt worden.

Cotan beoordeling
De NPV-2 is door de Cotan beoordeeld:
www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14482/nederlandse-persoonlijkheidsvragenlijst-2/
De NPV-2-R is ook door de Cotan beoordeeld: www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14814/nederlandse-persoonlijkheidsvragenlijst-2-r/

Hoe wordt de test afgenomen?
De papieren versie van de NPV-2-R is verkrijgbaar via Boom Testuitgevers. Het is ook mogelijk om de test digitaal af te nemen.

Mogelijkheden voor scoring
De NPV, NPV-2 en NPV-2-R kan worden uitgewerkt via scoreprogramma RSP. Ook zijn er Excel-bestanden in omloop waarmee de scores kunnen worden berekend. Via het RSPscorehulpje kun je de test een aantal keer gratis uitwerken. Boom Testuitgevers ondersteunt papieren scoreformulieren voor handmatige uitwerking.

Rapportage voorbeeld
Rapportage voorbeeld NPV-2-R

Link naar publicaties en andere informatie:
https://research.rug.nl/en/publications/handleiding-nederlandse-persoonlijkheidsvragenlijst-2-npv-2

De jeugdversie van de NPV is de NPV-J. Deze is geschikt voor kinderen met de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar oud. De NPV-J heeft vijf schalen die deels overlappen met de schalen van de reguliere NPV. Bekijk hier de NPV-J.

 

Autisme-spectrum Quotient (AQ)

Auteurs en uitgever
Oorspronkelijk, in 2001, hebben Simon Baron-Cohen en zijn collega’s van Cambridge Autism Research Centre de Autisme-spectrum Quotiënt (AQ) ontwikkeld om de mate van autistische eigenschappen bij volwassenen te meten. De AQ is vertaald naar het Nederlands en gevalideerd door Rosa Hoekstra en collega’s (Hoekstra e.a., 2008). We behandelen in dit artikel enkel de Nederlandse versie.

Verkrijgbaarheid
De Nederlandse versie van de vragenlijst kan gratis gedownload worden van de website van Annelies Spek (https://www.anneliesspek.nl/aq/).

Omschrijving
De AQ bestaat uit vijftig vragen over het gedrag van de proefpersoon waarop deze antwoorden geeft, kiezend uit vier antwoordmogelijkheden, variërend van ‘geheel mee eens’ tot ‘geheel mee oneens’. Voor een aantal vagen zijn de antwoordscores geïnverteerd. Er wordt onder meer gepeild of er voldoende sociale interactie en interesse is, de graad van repetitiviteit, oog voor details, graad van empathisch vermogen en verbeeldingskracht.

Schalen
Na scoring geeft de AQ resultaten op de volgende schalen:

1. Sociaal inzicht en gedrag
2. Aandacht wisselen / moeite met veranderingen
3. Communicatie
4. Fantasie/voorstellingsvermogen
5. Detailgerichtheid

Bovendien wordt op basis van alle vragen een totaalscore berekend die een waarde oplevert tussen 50 en 200 punten.

Normen
De normen uit 2014 zijn gebaseerd op de gegevens van zowel mannen als vrouwen. Een deel hiervan heeft een diagnose in het autismespectrum. De groepen werden gematcht op leeftijd en IQ. Voor bepaling van het IQ werd de WAIS-III gebruikt. Gedragskenmerken bij ASS verschillen tussen mannen en vrouwen (Spek & Goosen, 2013), waardoor het van belang is dat er in de normering van de AQ rekening mee wordt gehouden. De participanten zijn geworven bij het Centrum Autisme Volwassenen van GGzE te Eindhoven. 

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan op papier worden ingevuld. Er zijn online ook diverse publieke websites te vinden waarop de AQ vragenlijst wordt aangeboden, echter met een waarschuwing dat deze niet bedoeld zijn voor het stellen van een diagnose.

Mogelijkheden voor scoring
De AQ kan handmatig worden gescoord met behulp van de handleiding die op de website van de auteur beschikbaar is. Scoring is ook mogelijk met scoringsprogramma RSP. Er zijn Excel-bestanden in omloop om de AQ te scoren. De test kan ook gescoord worden via het gratis scorehulpje dat kan worden aangevraagd via: www.rsp-score.nl/gratis-scoren.

Rapportage voorbeeld
Rapportage voorbeeld AQ vragenlijst

Link naar publicaties en andere informatie
https://www.anneliesspek.nl/aq/
Tijdschrift ‘De Psycholoog’, artikel maart 2015