+31 85 130 67 62

GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

SCL-90, Symptom Checklist

Auteurs en uitgever
De SCL is een screeningsinstrument voor het meten van klachten en is een van de meest gebruikte klachtenlijsten in de klinische praktijk. Deze vragenlijst geeft een snel en breed beeld of er iets aan de hand kan zijn en gaat minder de diepte in. De SCL stelt vragen over hoe de cliënt zijn leven in de afgelopen week ervaren heeft, welke problemen, klachten of storende gevoelens en gedachten hij heeft meegemaakt. Als er duidelijke signalen naar voren komen, dan dient er verder onderzoek plaats te vinden. De gemiddelde afnameduur is 15 – 20 minuten.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson en beschikbaar in 26 talen.

Omschrijving
De test is ontwikkeld in Amerika aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw en is ook in Nederland veel gebruikt in onderzoek naar ingrijpende gebeurtenissen. Onderzoek is bijvoorbeeld gedaan naar het onvrijwillig verlies van een ongeboren kind tijdens de zwangerschap, seksueel misbruik, meemaken van geweldsincidenten en agressie, en slachtoffer zijn van oorlogshandelingen en natuurrampen.

Schalen
De SCL-90 bestaat uit negen schalen:

 1. Agorafobie (AGO)
  2. Angst (ANG)
  3. Depressie (DEP)
  4. Somatische klachten (SOM)
  5. Insufficiëntie van denken en handelen (IN)
  6. Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (SEN)
  7. Hostiliteit (HOS)
  8. Slaapproblemen (SLA)
  9. Niet geschaalde items (OVER), items die niet onderer de hierboven genoemde schalen vallen en veelal te maken hebben met de dimensie Psychoticisme uit PEN.

Normen
Sinds 2003: Algemene bevolkingsgroep (N=2368), poliklinisch psychiatrische patiënten (N=5521), chronische pijnpatiënten (N=2458), klinisch verslaafden (N=1570), eerstelijns cliënten uit psychologenpraktijken (N=598) en een groep patiënten van huisartspraktijken (N=925). De test is geschikt voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Cotan beoordeling
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13561/klachtenlijst/

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan worden afgenomen op papier maar is ook beschikbaar voor digitale afname. Voorheen kon dit in Pearson Platform Online (P2O), maar dit kan ook via andere platformen waaronder het Roermond Score Programma.

Mogelijkheden voor scoring
Als je de test op papier afneemt, kun je deze digitaal scoren in het Roermond Score Programma.

Bronvermelding
https://www.pearsonclinical.nl/scl-90-symptom-checklist

UCL – Utrechtse Coping Lijst

Auteurs en uitgever
De oorspronkelijke versie van de UCL is in1984 ontwikkeld door Schreurs, P.J.G., Van Willige, G. & Tellegen, B. De test is in 1993 herzien met nieuwe normen door Schreurs, P.J.G., Van Willige, G., Brosschot, J.F., Tellegen, B. & Graus, G.M.H. en is een bewezen hulpmiddel om voorkeurstijlen met betrekking tot coping inzichtelijk te maken.

Verkrijgbaarheid
De UCL is uitgegeven door Pearson Clinical en verkrijgbaar via www.pearsonclinical.nl

Omschrijving
De UCL is een vragenlijst die bestaat uit 47 items verdeeld over 7 schalen en brengt de cognitieve en gedragsmatige strategieën die mensen gebruiken om met probleemsituaties om te gaan in kaart.

Wat is coping?
Coping is de manier waarop iemand met problemen omgaat. Mensen kunnen hun copingstijl aan situaties aanpassen maar coping is tot op bepaalde hoogte een redelijk stabiel persoonlijkheidskenmerk van mensen. Copingstrategieën kunnen iemand helpen maar ook hinderen. De copingsstijlen hangen bijvoorbeeld direct samen met de stress die iemand ervaart en kunnen iets zeggen over de vatbaarheid voor en het verloop van ziektes.

Schalen (uitkomstmaten)

De UCL bestaat uit 7 subschalen met in totaal 47 items en worden beantwoord op een 4-puntsschaal bestaande uit de volgende antwoordmogelijkheden: 1 = “zelfden of niet” / 2 = “soms” / 3 = “vaak” / 4 = “zeer vaak”.

 1. Actief aanpakken (7 items)
  2. Palliatieve reactie (8 items)
  3. Vermijden, afwachten (8 items)
  4. Sociale steun zoeken (6 items)
  5. Passief reactiepatroon (7 items)
  6. Expressie van emoties (3 items)
  7. Geruststellende en troostende gedachten hanteren (5 items)

Normen

Er zijn verschillende normgroepen beschikbaar, onder andere naar geslacht, leeftijd en beroepsachtergrond. De test is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar oud.

 1. NS personeelsleden (N= 1075 mannelijke en 65 vrouwelijke medewerkers)
  2. Vrouwelijke verpleegkundigen (N=712)
  3. Eindexamenkandidaten uit Oost Groningen (N=865)
  4. Studenten (N=55).

Cotan beoordeling

De UCL is door de Cotan beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14210/utrechtse-coping-lijst/

Hoe wordt de test afgenomen?

De UCL is een vragenlijst die zowel op papier als digitaal kan worden afgenomen. De originele test kan worden gekocht via www.pearsonclinical.nl

Mogelijkheden voor scoring

De papieren versie van de UCL kan op papier gescoord worden met behulp van 7 sleutels verkrijgbaar via www.pearsonclinical.nl. Iedere ruwe schaalscore wordt omgezet op een vijf-punts-normeringsschaal lopend van “zeer laag” tot “zeer hoog”. De papieren versie en de digitale versie kunnen beide gescoord worden via het Roermond Score Programma. De UCL kan gratis een aantal keer gescoord worden via het RSPscorehulpje: https://www.rsp-score.nl/gratis-scoren.

Rapportage voorbeeld

https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_5_UCL.pdf

Bronvermelding

https://www.pearsonclinical.nl/ucl-utrechtse-coping-lijst
https://bsw.ugent.be/VVGP/UCL.pdf

 

NPV-2(-R) (Nederlandse Persoonlijkheids vragenlijst)

Auteurs en uitgever
De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst is begin jaren ’70 ontwikkeld door Frans Luteijn (1974) met als doel een ruim aantal persoonlijkheidsbegrippen te meten die relevant zijn voor verschillende praktijkgebieden. De test heeft meerdere versies. De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 is de herziene versie van de oorspronkelijke NPV en is herzien door Barelds et al. (2007). NPV-2 is een van de best beoordeelde persoonlijkheidstests in Nederland en ook een van de meest gebruikte tests. In 2014 verscheen de NPV-2-R (herziene versie van de NPV-2).

Verkrijgbaarheid
De test wordt uitgegeven door Boom Testuitgevers.

Omschrijving
De NPV meet een breed scala aan persoonlijkheidseigenschappen. De test kan worden ingezet voor selectiedoeleinden (HRM), maar ook als diagnostisch instrument (ggz, onderwijs). Na een gedegen vooronderzoek kunnen meer gerichte interventies worden ingezet. De NPV kan een groot aantal zaken goed voorspellen die bijdragen om de juiste interventies of behandelingen van problemen te kiezen.

Schalen NPV-2 en NPV-2-R
Alle oorspronkelijke NPV-schalen zijn vervangen door in totaal zeven nieuwe schalen. Iedere schaal bevat twintig items. De NPV-2 bestaat uit 140 items die worden beantwoord op een driepuntsschaal (juist/?/onjuist). Deze zijn evenredig en niet-overlappend verdeeld over de volgende 7 schalen:

1. Inadequatie 
2. Sociale inadequatie 
3. Rigiditeit 
4. Verongelijktheid 
5. Zelfgenoegzaamheid 
6. Dominantie 
7. Zelfwaardering 

De NPV-2-R heeft bij vier van de oorspronkelijke zeven NPV-2-schalen, subschalen. Dit zijn er acht in totaal. Deze subschalen zijn vastgesteld op basis van empirisch onderzoek en vormen een aanvulling op de al bekende NPV-2-schalen. De subschalen kunnen helpen om schaalscores nauwkeuriger te interpreteren. De subschalen zijn:

1. Inadequatie of neuroticisme
    Depressiviteit, Angst
2. Sociale inadequatie of sociale angst
    Verlegenheid, sociale vermijding
3. Ridigiteit
    Ordelijkheid, inflexibiliteit
4. Dominantie
     Leidinggeven, autonomie

Normen
De NPV-2 bevat verschillende normgroepen die zijn opgebouwd naar geslacht, leeftijd en opleiding, en speciale normgroepen met psychiatrische patiënten, somatische patiënten en eerstelijns cliënten. 

De NPV-2-R heeft een aanvullende nieuwe normgroep: Algemeen.

De test kan worden afgenomen vanaf 16 jaar oud. Daarvoor kan de NPV-J (leeftijd: 9 tot en met 15 jaar oud) gebruikt worden.

Cotan beoordeling
De NPV-2 is door de Cotan beoordeeld:
www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14482/nederlandse-persoonlijkheidsvragenlijst-2/
De NPV-2-R is ook door de Cotan beoordeeld: www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14814/nederlandse-persoonlijkheidsvragenlijst-2-r/

Hoe wordt de test afgenomen?
De papieren versie van de NPV-2-R is verkrijgbaar via Boom Testuitgevers. Het is ook mogelijk om de test digitaal af te nemen.

Mogelijkheden voor scoring
De NPV, NPV-2 en NPV-2-R kan worden uitgewerkt via scoreprogramma RSP. Ook zijn er Excel-bestanden in omloop waarmee de scores kunnen worden berekend. Via het RSPscorehulpje kun je de test een aantal keer gratis uitwerken. Boom Testuitgevers ondersteunt papieren scoreformulieren voor handmatige uitwerking.

Rapportage voorbeeld

https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_4_NPV.pdf 

Link naar publicaties en andere informatie:
https://research.rug.nl/en/publications/handleiding-nederlandse-persoonlijkheidsvragenlijst-2-npv-2

De jeugdversie van de NPV is de NPV-J. Deze is geschikt voor kinderen met de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar oud. De NPV-J heeft vijf schalen die deels overlappen met de schalen van de reguliere NPV. Bekijk hier de NPV-J.

 

Autisme-spectrum Quotient (AQ)

Auteurs en uitgever
Oorspronkelijk, in 2001, hebben Simon Baron-Cohen en zijn collega’s van Cambridge Autism Research Centre de Autisme-spectrum Quotiënt (AQ) ontwikkeld om de mate van autistische eigenschappen bij volwassenen te meten. De AQ is vertaald naar het Nederlands en gevalideerd door Rosa Hoekstra en collega’s (Hoekstra e.a., 2008). We behandelen in dit artikel enkel de Nederlandse versie.

Verkrijgbaarheid
De Nederlandse versie van de vragenlijst kan gratis gedownload worden van de website van Annelies Spek (https://www.anneliesspek.nl/aq/).

Omschrijving
De AQ bestaat uit vijftig vragen over het gedrag van de proefpersoon waarop deze antwoorden geeft, kiezend uit vier antwoordmogelijkheden, variërend van ‘geheel mee eens’ tot ‘geheel mee oneens’. Voor een aantal vagen zijn de antwoordscores geïnverteerd. Er wordt onder meer gepeild of er voldoende sociale interactie en interesse is, de graad van repetitiviteit, oog voor details, graad van empathisch vermogen en verbeeldingskracht.

Schalen
Na scoring geeft de AQ resultaten op de volgende schalen:

1. Sociaal inzicht en gedrag
2. Aandacht wisselen / moeite met veranderingen
3. Communicatie
4. Fantasie/voorstellingsvermogen
5. Detailgerichtheid

Bovendien wordt op basis van alle vragen een totaalscore berekend die een waarde oplevert tussen 50 en 200 punten.

Normen
De normen uit 2014 zijn gebaseerd op de gegevens van zowel mannen als vrouwen. Een deel hiervan heeft een diagnose in het autismespectrum. De groepen werden gematcht op leeftijd en IQ. Voor bepaling van het IQ werd de WAIS-III gebruikt. Gedragskenmerken bij ASS verschillen tussen mannen en vrouwen (Spek & Goosen, 2013), waardoor het van belang is dat er in de normering van de AQ rekening mee wordt gehouden. De participanten zijn geworven bij het Centrum Autisme Volwassenen van GGzE te Eindhoven. 

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan op papier worden ingevuld. Er zijn online ook diverse publieke websites te vinden waarop de AQ vragenlijst wordt aangeboden, echter met een waarschuwing dat deze niet bedoeld zijn voor het stellen van een diagnose.

Mogelijkheden voor scoring
De AQ kan handmatig worden gescoord met behulp van de handleiding die op de website van de auteur beschikbaar is. Scoring is ook mogelijk met scoringsprogramma RSP. Er zijn Excel-bestanden in omloop om de AQ te scoren. De test kan ook gescoord worden via het gratis scorehulpje dat kan worden aangevraagd via: www.rsp-score.nl/gratis-scoren.

Rapportage voorbeeld
https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_2_AQ.pdf 

Link naar publicaties en andere informatie
https://www.anneliesspek.nl/aq/
Tijdschrift ‘De Psycholoog’, artikel maart 2015