+31 85 130 67 62

GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

Autisme-spectrum Quotient (AQ)

Auteurs en uitgever
Oorspronkelijk, in 2001, hebben Simon Baron-Cohen en zijn collega’s van Cambridge Autism Research Centre de Autisme-spectrum Quotiënt (AQ) ontwikkeld om de mate van autistische eigenschappen bij volwassenen te meten. De AQ is vertaald naar het Nederlands en gevalideerd door Rosa Hoekstra en collega’s (Hoekstra e.a., 2008). We behandelen in dit artikel enkel de Nederlandse versie.

Verkrijgbaarheid
De Nederlandse versie van de vragenlijst kan gratis gedownload worden van de website van Annelies Spek (https://www.anneliesspek.nl/aq/).

Omschrijving
De AQ bestaat uit vijftig vragen over het gedrag van de proefpersoon waarop deze antwoorden geeft, kiezend uit vier antwoordmogelijkheden, variërend van ‘geheel mee eens’ tot ‘geheel mee oneens’. Voor een aantal vagen zijn de antwoordscores geïnverteerd. Er wordt onder meer gepeild of er voldoende sociale interactie en interesse is, de graad van repetitiviteit, oog voor details, graad van empathisch vermogen en verbeeldingskracht.

Schalen
Na scoring geeft de AQ resultaten op de volgende schalen:

1. Sociaal inzicht en gedrag
2. Aandacht wisselen / moeite met veranderingen
3. Communicatie
4. Fantasie/voorstellingsvermogen
5. Detailgerichtheid

Bovendien wordt op basis van alle vragen een totaalscore berekend die een waarde oplevert tussen 50 en 200 punten.

Normen
De normen uit 2014 zijn gebaseerd op de gegevens van zowel mannen als vrouwen. Een deel hiervan heeft een diagnose in het autismespectrum. De groepen werden gematcht op leeftijd en IQ. Voor bepaling van het IQ werd de WAIS-III gebruikt. Gedragskenmerken bij ASS verschillen tussen mannen en vrouwen (Spek & Goosen, 2013), waardoor het van belang is dat er in de normering van de AQ rekening mee wordt gehouden. De participanten zijn geworven bij het Centrum Autisme Volwassenen van GGzE te Eindhoven. 

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan op papier worden ingevuld. Er zijn online ook diverse publieke websites te vinden waarop de AQ vragenlijst wordt aangeboden, echter met een waarschuwing dat deze niet bedoeld zijn voor het stellen van een diagnose.

Mogelijkheden voor scoring
De AQ kan handmatig worden gescoord met behulp van de handleiding die op de website van de auteur beschikbaar is. Scoring is ook mogelijk met scoringsprogramma RSP. Er zijn Excel-bestanden in omloop om de AQ te scoren. De test kan ook gescoord worden via het gratis scorehulpje dat kan worden aangevraagd via: www.rsp-score.nl/gratis-scoren.

Rapportage voorbeeld
https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_2_AQ.pdf 

Link naar publicaties en andere informatie
https://www.anneliesspek.nl/aq/
Tijdschrift ‘De Psycholoog’, artikel maart 2015