GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

WPPSI IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence IV)

Auteurs en uitgever
De WPPSI is een intelligentietest voor jonge kinderen. Sinds 2020 is er een nieuwe versie van de WPPSI, de vierde editie. Deze is geschikt kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot en met de leeftijd van 6 jaar en 11 maanden. De test is bedoeld om bij hen het intelligentieniveau in kaart te brengen.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson beschikbaar voor papieren afname of digitale afname via Q-Interactive.

Omschrijving
De WPPSI is één van de bekendste intelligentietests voor kinderen en bestaat uit vragen en opdrachten. De items doen een beroep op het probleemoplossend vermogen en gaan in op aangeleerde kennis zoals begrip en inzicht.

Historie
De WPPSI heeft gelijkaardige onderdelen als de WISC en de WAIS maar het accent ligt iets meer op de non-verbale taken vanwege de leeftijd van de respondenten.

Schalen
Verbaal begrip
Visueel Ruimtelijk
Fluïde Redeneren
Werkgeheugen
Verwerkingssnelheid
Algemene taal
Non-verbaal
Algemene vaardigheid
Cognitieve Competentie

Normen
De test is genormeerd bij Nederlandse en Vlaamse kinderen.

Cotan beoordeling
De test is positief door de COTAN beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/15935/wechsler-preschool-and-primary-scale-of-intelligence-fourth-edition-nederlandstalige-versie/

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan worden afgenomen op papier of digitaal via Q-interactive van Pearson

Mogelijkheden voor scoring
Voor digitale scoring van de papieren test is de test beschikbaar in het Roermond Score Programma en Q-global. Indien de test digitaal wordt afgenomen wordt de test ook direct gescoord.

Links
Voor meer informatie bekijk de website van Pearson: https://www.pearsonclinical.nl/wppsi/de-nieuwe-wppsi-iv-nl

Datum laatste revisie
2020

CBSA (Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten)

Auteurs en uitgever
De test is uitgegeven in 2002 door Pearson. De oorspronkelijke auteur is S. Harter.  De normgegevens zijn verzameld door Treffers (2002).

Verkrijgbaarheid

Omschrijving
De test is geschikt om een indruk te krijgen van zowel de competenties als het globale gevoel van eigenwaarde van adolescenten.

Schalen (uitkomstmaten)
De test heeft 35 items die zijn onderverdeeld in 7 subschalen
Schoolvaardigheden
Sociale acceptatie
Sportieve vaardigheden
Fysieke verschijning
Gedragshouding
Hechte vriendschap
Gevoel van eigenwaarde

Normen
De test is geschikt voor jongeren met de leeftijden 12 jaar tot en met 18 jaar. De psychometrische eigenschappen van de CBSA zijn geanalyseerd op basis van gegevens uit Nederlands en Vlaams onderzoek. De Nederlandse gegevens zijn verzameld onder 1375 leerlingen in verschillende typen voortgezet onderwijs (Treffers, 2002).

Cotan beoordeling
De test is door de COTAN beoordeeld:
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13555/competentie-belevingsschaal-voor-adolescenten/

Hoe wordt de test afgenomen?
Deze vragenlijst kan digitaal afgenomen worden of op papier

Mogelijkheden voor scoring
Indien de test op papier is afgenomen kan de scoring op papier of digitaal. Bij een digitale afname is de scoring automatisch beschikbaar.

Link
https://www.pearsonclinical.nl/cbsa-competentie-belevingsschaal-voor-adolescenten

SCL-90, Symptom Checklist

Auteurs en uitgever
De SCL is een screeningsinstrument voor het meten van klachten en is een van de meest gebruikte klachtenlijsten in de klinische praktijk. Deze vragenlijst geeft een snel en breed beeld of er iets aan de hand kan zijn en gaat minder de diepte in. De SCL stelt vragen over hoe de cliënt zijn leven in de afgelopen week ervaren heeft, welke problemen, klachten of storende gevoelens en gedachten hij heeft meegemaakt. Als er duidelijke signalen naar voren komen, dan dient er verder onderzoek plaats te vinden. De gemiddelde afnameduur is 15 – 20 minuten.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson en beschikbaar in 26 talen.

Omschrijving
De test is ontwikkeld in Amerika aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw en is ook in Nederland veel gebruikt in onderzoek naar ingrijpende gebeurtenissen. Onderzoek is bijvoorbeeld gedaan naar het onvrijwillig verlies van een ongeboren kind tijdens de zwangerschap, seksueel misbruik, meemaken van geweldsincidenten en agressie, en slachtoffer zijn van oorlogshandelingen en natuurrampen.

Schalen
De SCL-90 bestaat uit negen schalen:

 1. Agorafobie (AGO)
  2. Angst (ANG)
  3. Depressie (DEP)
  4. Somatische klachten (SOM)
  5. Insufficiëntie van denken en handelen (IN)
  6. Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (SEN)
  7. Hostiliteit (HOS)
  8. Slaapproblemen (SLA)
  9. Niet geschaalde items (OVER), items die niet onderer de hierboven genoemde schalen vallen en veelal te maken hebben met de dimensie Psychoticisme uit PEN.

Normen
Sinds 2003: Algemene bevolkingsgroep (N=2368), poliklinisch psychiatrische patiënten (N=5521), chronische pijnpatiënten (N=2458), klinisch verslaafden (N=1570), eerstelijns cliënten uit psychologenpraktijken (N=598) en een groep patiënten van huisartspraktijken (N=925). De test is geschikt voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Cotan beoordeling
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13561/klachtenlijst/

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan worden afgenomen op papier maar is ook beschikbaar voor digitale afname. Voorheen kon dit in Pearson Platform Online (P2O), maar dit kan ook via andere platformen waaronder het Roermond Score Programma.

Mogelijkheden voor scoring
Als je de test op papier afneemt, kun je deze digitaal scoren in het Roermond Score Programma.

Bronvermelding
https://www.pearsonclinical.nl/scl-90-symptom-checklist

WAIS-IV-NL, Wechsler Adult Intelligence Scale

Auteurs en uitgever

De WAIS staat voor Wechsler Adult Intelligence Scale en is een test voor het meten van de algemene intelligentie (IQ). De test is oorspronkelijk ontwikkelt door Amerikaans psycholoog David Wechsler. Het is een van de bekendste intelligentietests wereldwijd. De WAIS-IV (2012) bestaat uit 14 subtests die de cognitieve vaardigheden toetsen en twee optionele subtests. Hierdoor kunnen zowel de algemene intelligentie als deelgebieden van de intelligentie worden beschreven. De subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

Verkrijgbaarheid

De WAIS-IV is uitgegeven door Pearson Clinical

Omschrijving

De test kan worden ingezet in arbeidssituaties, onderwijs, en gezondheidszorg. Er kunnen ook neuropsychologische en psychiatrische aandoeningen mee worden vastgesteld of het instrument kan als ondersteuning in de diagnostiek worden toegapast.

De totale afnameduur van een WAIS-IV duurt volgens de handleiding ongeveer 70 minuten maar kan bij het afnemen van klinische populaties aanzienlijk toenemen tot anderhalf tot twee uur. Daarom wordt er soms gekozen voor de verkorte versie. De Nederlandstalige handleiding geeft aan dat vijf van de 15 subtests optioneel zijn. Een alternatief om iedere subtest af te nemen, maar toch tijd besparen kan bijvoorbeeld middels de split-half-methode.

Schalen 

De WAIS-IV bestaat uit 14 subtests en twee optionele subtests (in blauw):

 1. Onvolledige tekeningen
 2. Woordenschat
 3. Symbool substitutie en coderen
 4. Incidenteel leren bestaande uit paren associëren en vrije reproductie
 5. Overeenkomsten
 6. Blokpatronen
 7. Rekenen
 8. Matrix redeneren
 9. Cijferreeksen (vooruit en achteruit)
 10. Informatie
 11. Plaatjes ordenen
 12. Begrijpen
 13. Symbool zoeken
 14. Cijfers en letters nazeggen
 15. Figuur leggen
 16. Symbool kopiëren

Er worden vier indexschalen onderscheiden:

 • Verbaalbegrip (subtest: 2, 5 en 10)
 • Perceptuele organisatie (subtest: 1, 6 en 8)
 • Werkgeheugen (subtest: 7, 8 en 14)
 • Verwerkingssnelheid (subtest 3 en 13)

Er worden drie IQ scores berekend: Verbaal IQ (VIQ), Performaal IQ (PIQ) en Totale IQ (TIQ).

 • Verbaal IQ is een indicator voor taalvaardigheid en bestaat uit de subtests: 2, 5, 7, 9 of 14, 10 en 12
 • Performaal IQ zegt iets over het ruimtelijk redeneervermogen, logisch denken en symbolisch en abstract denken. PIQ bestaat uit de subtests 1 en 3 of 13, 6, 8 en 11. Subtest 15 kan één van de andere subtests vervangen.
 • Totale IQ wordt berekend door het gemiddelde van het VIQ en PIQ.

Normen

Er zijn Nederlandse en Vlaamse normen voor de WAIS-IV. De leeftijd voor afname is 16 tot en met 84 jaar en 11 maanden. 1009 Nederlandse en 510 Vlaamse vrijwilligers.

Cotan beoordeling

De test is door de cotan beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14695/wechsler-adult-intelligence-scale–fourth-edition–nederlandstalige-bewerking/

Hoe wordt de test afgenomen?

De afname en scoring kunnen beide op papier of digitaal.

Mogelijkheden voor scoring
De test kan gescoord worden in QGlobal of het Roermond Score Programma. De WAIS-IV kan gratis worden gescoord via het RSPscorehulpje voor een periode van 3 maanden.

Link naar rapportage
https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_6_WAIS.pdf

Bronvermelding

https://www.pearsonclinical.nl/wais-iv-nl-wechsler-adult-intelligence-scale  

UCL – Utrechtse Coping Lijst

Auteurs en uitgever
De oorspronkelijke versie van de UCL is in1984 ontwikkeld door Schreurs, P.J.G., Van Willige, G. & Tellegen, B. De test is in 1993 herzien met nieuwe normen door Schreurs, P.J.G., Van Willige, G., Brosschot, J.F., Tellegen, B. & Graus, G.M.H. en is een bewezen hulpmiddel om voorkeurstijlen met betrekking tot coping inzichtelijk te maken.

Verkrijgbaarheid
De UCL is uitgegeven door Pearson Clinical en verkrijgbaar via www.pearsonclinical.nl

Omschrijving
De UCL is een vragenlijst die bestaat uit 47 items verdeeld over 7 schalen en brengt de cognitieve en gedragsmatige strategieën die mensen gebruiken om met probleemsituaties om te gaan in kaart.

Wat is coping?
Coping is de manier waarop iemand met problemen omgaat. Mensen kunnen hun copingstijl aan situaties aanpassen maar coping is tot op bepaalde hoogte een redelijk stabiel persoonlijkheidskenmerk van mensen. Copingstrategieën kunnen iemand helpen maar ook hinderen. De copingsstijlen hangen bijvoorbeeld direct samen met de stress die iemand ervaart en kunnen iets zeggen over de vatbaarheid voor en het verloop van ziektes.

Schalen (uitkomstmaten)

De UCL bestaat uit 7 subschalen met in totaal 47 items en worden beantwoord op een 4-puntsschaal bestaande uit de volgende antwoordmogelijkheden: 1 = “zelfden of niet” / 2 = “soms” / 3 = “vaak” / 4 = “zeer vaak”.

 1. Actief aanpakken (7 items)
  2. Palliatieve reactie (8 items)
  3. Vermijden, afwachten (8 items)
  4. Sociale steun zoeken (6 items)
  5. Passief reactiepatroon (7 items)
  6. Expressie van emoties (3 items)
  7. Geruststellende en troostende gedachten hanteren (5 items)

Normen

Er zijn verschillende normgroepen beschikbaar, onder andere naar geslacht, leeftijd en beroepsachtergrond. De test is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar oud.

 1. NS personeelsleden (N= 1075 mannelijke en 65 vrouwelijke medewerkers)
  2. Vrouwelijke verpleegkundigen (N=712)
  3. Eindexamenkandidaten uit Oost Groningen (N=865)
  4. Studenten (N=55).

Cotan beoordeling

De UCL is door de Cotan beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14210/utrechtse-coping-lijst/

Hoe wordt de test afgenomen?

De UCL is een vragenlijst die zowel op papier als digitaal kan worden afgenomen. De originele test kan worden gekocht via www.pearsonclinical.nl

Mogelijkheden voor scoring

De papieren versie van de UCL kan op papier gescoord worden met behulp van 7 sleutels verkrijgbaar via www.pearsonclinical.nl. Iedere ruwe schaalscore wordt omgezet op een vijf-punts-normeringsschaal lopend van “zeer laag” tot “zeer hoog”. De papieren versie en de digitale versie kunnen beide gescoord worden via het Roermond Score Programma. De UCL kan gratis een aantal keer gescoord worden via het RSPscorehulpje: https://www.rsp-score.nl/gratis-scoren.

Rapportage voorbeeld

https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_5_UCL.pdf

Bronvermelding

https://www.pearsonclinical.nl/ucl-utrechtse-coping-lijst
https://bsw.ugent.be/VVGP/UCL.pdf

 

WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children)

Auteurs en uitgevers
WISC-V-NL staat voor Wechsler Intelligence Scale for Children, versie 5, Nederlandstalig en is uitgegeven door Pearson Clinical. De WISC V is een vervanging voor de WISC III en is inmiddels een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietests voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De Nederlandse vertaling van de WISC V is uitgevoerd door Marc Hendriks & Selma Ruiter (2018). Vlaamse experts zijn: Mark Schittekatte & Annemie Bos.

De WISC-V sluit ten opzichte van de WISC III beter aan bij de manier waarop er laatste decennium tegen intelligentie aankijken. Volgens Pearson sluit de test beter aan op het zogeheten CHC-model, waarbij fluïde intelligentie, het vermogen om te redeneren in nieuwe situaties, een belangrijke rol speelt. Het VIQ en PIQ zijn in de WISC-V-NL komen te vervallen en vervangen door vijf primaire indexscores. Daarnaast zijn er vijf aanvullende indexscores. Er zijn nieuwe subtests voor visueel-ruimtelijke vaardigheden, fluïde redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid toegevoegd. Met behulp van de verschillende indexscores en aanvullende subtests is het mogelijk om een zeer uitgebreide analyse op de onderzoeksresultaten uit te voeren. Nieuw is dat de WISC-V-NL ook met behulp van de iPad kan worden afgenomen. De iPad van de docent en de leerling wisselen de gegevens met elkaar uit.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson Clinical

Omschrijving
De WISC V geeft een indruk van de algemene intelligentie. De test is opgebouwd uit een aantal onderdelen die een beroep doen op verschillende vaardigheden. Op alle taken (subtests) zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau een kind mee kan komen en wanneer het te moeilijk wordt.

Schalen (uitkomstmaten)
De test heeft in totaal 10 kernsubtests en 4 aanvullende of optionele subtests, verdeeld over 5 primaire indexen. De teststructuur is een weerspiegeling van het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model). Er zijn zeven subtests nodig om het totale IQ (TIQ) te bepalen (in blauw). Naast de primaire indexen kunnen er aanvullende indexen worden berekend.

1. Verbaal begrip index
-> Kernsubtests:
Overeenkomsten
Woordenschat
-> Optionele subtest:
• Begrijpen

2. Visueel ruimtelijke index
-> Kernsubtests:
Blokpatronen
• Figuur samenstellen
3. Fluïd redeneren index
-> Kernsubtests:
Matrix redeneren
Gewichten
4. Werkgeheugen index
-> Kernsubtests:
Cijferreeksen
• Plaatjesreeksen
-> Optionele subtest:
• Cijfers en letters nazeggen
5. Verwerkingssnelheid index
-> Kernsubtests:
Symbool substitutie coderen
• Symbool zoeken
-> Optionele subtest:
• Figuur zoeken

Het bepalen van de aanvullende indexen kan aan de hand van onderstaande subtests:

1. Kwantitatief Redeneren:
• Gewichten
• Rekenen

2. Auditief Werkgeheugen:
• Cijferreeksen en Cijfers en letters nazeggen

3. Non-Verbaal:
• Blokpatronen
• Figuur samenstellen
• Matrix redeneren
• Gewichten
• Plaatjesreeksen
• Symbool substitutie coderen

4. Algemene Vaardigheid:
• Overeenkomsten
• Woordenschat
• Blokpatronen
• Matrix redeneren
• Gewichten

5. Cognitieve Competentie:
• Cijferreeksen
• Plaatjesreeksen
• Symbool substitutie coderen
• Symbool Zoeken

Normen
De normeringen van de WISC-V zijn gebaseerd op pen en papier afnames bij 1038 Nederlandse en 395 Vlaamse respondenten tussen april 2016 en juli 2017. Voor Vlaanderen zijn er geen aparte normtabellen.

Cotan beoordeling
De WISC-V-NL is in 2018 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling www.cotandocumentatie.nl.

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen. Voor digitale afname zijn de 9 fysieke blokjes nodig die ook worden gebruikt in de papieren versie. Daarnaast zijn er voor de afname van de optionele subtest Figuur Zoeken ook de papieren responsformulieren nodig. Zowel de papieren als de digitale versie kunnen besteld worden via pearsonclinical.nl.

Mogelijkheden voor scoring
De papieren test kan digitaal gescoord worden via het Roermond Score Programma en via Pearson.

Vergelijkbare tests
De WISC is een speciaal voor kinderen ontwikkelde variant van de Wechsler Adult Intelligence Scale.

Rapportage voorbeeld

https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_7_WISC.pdf

Link naar publicaties
Verschillen tussen WISC-III-NL en WISC-V-NL
Technisch achtergrond paper WISC-V-NL

Bronvermelding
WISC-V-NL – Intelligentie test voor kinderen – Pearsonclinical.nl – Pearson Clinical & Talent Assessment